Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Mūsų veikla

Viešoji įmonė Kūrybos mokykla "Dailės Artelė" įkurta 2010 metų pradžioje. Mokykloje dirba dailininkai profesionalai. Mokyklos tikslas - pakviesti įvairaus amžiaus žmones mokytis dailės, kurti, pažinti meną. „Esama paslapties, kurią greitai sužino kiekvienas, kad be tos energijos, kuri turima ir kuri suvokiama protu, jis gali pasisemti ypatingų jėgų, jei suvoktų, jog be tų galių, kurios priklauso jam kaip individui, jo viduje slypi didžiulė pamatinė jėga..." sako prakilus meno ideologas R. W. Emerson. Ir jis yra teisus. Kūryba yra pažinimas, terapija, meno prigimtis žadina natūralius, įgimtus jausmus, kuriuose dalyvauja ir protas, ir jausmai, ir siela. Kūrybos mokykla "Dailės Artelė" vadovaudamasi Horacijaus teze ARS LONGA, VITA BREVIS (Gyvenimas trumpas, menas ilgaamžis) kviečia matyti gyvenimą tokį, koks jis yra - trumpas ir trapus, o tai, kuo žmogus tampa ir ką jis palieka, yra visam laikui. Mes kviečiame vaikus, paauglius, jaunimą, suaugusius tobulėti, kurti, matyti neregimą, tačiau svarbesnį už viską gyvenime - vidinį pasaulį. Mokykloje organizuojamos akademinės dailės: piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos, spalvininkystės, meno teorijos pamokos vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems.


KŪRYBOS MOKYKLOS „DAILĖS ARTELĖ“ VEIKLOS APRAŠYMAS

VšĮ Kūrybos mokykla „Dailės Artelė“ yra neformalaus ugdymo įstaiga, vykdanti kultūrinę- švietėjišką veiklą.

Tai organizuotas vizualinių menų mokymas, skirtas  vaikų, paauglių ir suaugusiųjų dailės srities pomėgiams lavinti, formuoti ir tobulinti.

Į mokyklos veiklą ir mokymo procesus, siekdami perduoti savo individualią estetiką ir praktinę patirtį, sijungė menininkai profesionalai ir talentingiausi jaunosios kartos Dailės Akademijos absolventai.

MORALINIS – KŪRYBINIS ASPEKTAS

Kūrybos mokyklos mokytojai yra kuriantys ir rengiantys parodas dailininkai, sukaupę dvasinį ir kūrybinį potencialą. Tai kompetetingi menininkai ir pedagogai, padedanyts jauniems ir vyresniesiems save pažinti ir analizuoti, suvokti ir pamažu įvertinti savo talentą, pasitikėti savimi. Mokyklos darbas – kūrybinio gyvenimo vyksmas. Čia susipažįstama su dvasiniais procesais, mokomasi analizuoti kūrybos procesą ir save, kaip išsaugoti individualybę, nesiveržiant į draugijos, visuomenės šurmulį,  mokoma kaip prisidėti prie bendro labo idėjomis, mintimis, naudingais darbais

DARBO PRINCIPAI

Mokykloje mokoma analizuoti, dirbti nuosekliai, mokoma pažinimo ir savistabos meno, skatinama pripažinti ir pozityviai - kūrybiškai vertinti aplinką ir reiškinius,  veiklą gįsti dorumu. Padedama pažinti save, mokomasi priimti save  kaip kūrybišką būtybę, pamažu pradėti vertinti savo talentą ir pasitikėti savimi

MOKYKLOS DARBAS – KŪRYBINIO GYVENIMO VYKSMAS

Mažiausieji vaikai lanko įvairių dailės sričių meninio ugdymo pamokas. Vaikų mokymasis paremtas dailininkų profesionalų specialiai to amžiaus grupei parengta dailės mokymo programoma, kurią sukuria dailininkas, ir tik jis, remdamasis savo asmenine dailės pažinimo patirtimi, gali vykdyti savo tų mokymo metų programą. Tokiu būdu aktyvinama vizualinė - meninė kalba, atskleidžiami vaikų gebėjimai, ugdoma savarankiška stebėsena, aktyvumas, saviraiška, kūrybiškumas; supažindinama su dailės priemonėmis, medžiagomis ir technikomis

Vėlesniame mokymo etape vaikai mokosi pagal pradinio dailės ugdymo programas, padedančias atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus. Mokoma piešimo pagrindų, spalvininkystės, kompozicijos, dailės istorijos, susipažindinama, praktiškai išbandomi įvairūs piešimo, tapybos žanrai ir skatinama juos reikšti įvairiais būdais        

Pagrindiniame meninio ugdymo etape mokiniams padedama plėtoti savo gabumus, mokoma stebėti, ugdyti individualumą ir formuoti praktinius įgūdžius. Studijinis piešimas padeda suvokti liniją, tikrovės formų įvairovę, jų perteikimo ypatumus, formuoja stebėjimą ir lavina raiškos būdus. Tapybos pamokų programos, dirbant įvairiomis tapybos technikomis, formuoja ervinę vaizduotę ir išryškina individualų spalvų suvokimą. Formuoja tapybinį aplinkos suvokimą ir praktinius įgūdžius

Mokydamiesi kompozicijos mokiniai pažįsta jos pagrindus ir įgyja praktinių įgūdžių. Susipažįsta su dailės istorija, kūrinių istoriniu ir kultūriniu kontekstu, teorijos ir analizavimo pradmenimis, ugdo savarankišką požiūrį į dailės žanrus 

Praktinėse dailės pažinimo ir  reprezentavimo programose, atsižvelgiant į skirtingus meninio ugdymo etapus, vykdomi įvairūs projektai, organizuojamos mokinių darbų parodos, darbų peržiūros, mokiniai supažindinami su šiuolaikiniu vizualiniu menu, lankomos parodos, dailininkų dirbtuvės, aptariami konkretūs dailės kūriniai

Suaugusiųjų dailės mokymo rogramos skatina kūrybiškumą, padeda susieti kūrinio mintis su tikrovės vaizdais, tai didina gebėjimą stebėti ir pažinti grožį mene ir tikrovėje. „Dailės Artelėje“ rengiamos akademinio piešimo ir tapybos pamokos suaugusiems

MATERIALINĖ BAZĖ IR KŪRYBINIAI RESURSAI

Kūrybos mokykla „Dailės Artelė“ dirba Vilniaus mieste. Užsiėmimuose naudojamos Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, Italijos ir kitų gamintojų novatoriškos dailės priemonės ir medžiagos. Įstaigoje dirba dailininkai profesionalai, patyrę dailininkai- pedagogai ir jaunosios kartos dailininkai

ĮGYVENDINTI KULTŪROS PROJEKTAI

VšĮ "Kūrybos mokykla" yra parengusi  projektų ir juos įgyvendinusi: vaikų vasaros stovyklą "Kūryba ir laisvalaikis" ir jaunimo kūrybos šventę "Šviesos, garso instaliacijos ir mažoji skulptūra". Mokyklos dailininkai yra dalyvavę ir vykdę panašių Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų kultūrinių organizacijų projektų, mokykla yra įvykdžiusi interaktyvaus meno projektą "Fila vitae" ir surengė jį lydinčią parodą "Ekologija, mąstymas, gyvybė“, „Kūrybos dirbtuvės "Baublio broliai", skirtą pirmojo Lietuvos kraštotyros ir etnografijos muziejaus Dionizo Poškos "Baublių" 200 metų sukakčiai paminėti" Vilniaus miesto kultūros rėmimo dalinio finansavimo „Dailės ir poezijos knygos „Visuma be chaoso“ leidybos ir meno populiarinimo“ projektas, leidinio parengiamieji darbai. Kultūros ministerijos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų projektas „Tautų sambūvis „Bendraukime ir kartu kurkime“. Kultūros ministerijos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų projektas "Laiko šviesa: Lietuvos istorinė architektūra šiuolaikinėmis raiškos priemonėmis", „Jungtinis Kūrybos mokyklos „Dailės Artelė“ ir Vilniaus miesto muziejų vaikų kultūrinės edukacijos projektas „Muziejų fantomas“, skirta muziejų metams Lietuvoje pažymėti“ Laiko šviesa: "Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus nupelno?" ir kt. 

 

charge website with tracking
Counter Code